GDPR

Integritetspolicy

Så skyddar Skogens Sköna Gröna AB dina personuppgifter.

Skogens Sköna Gröna säkerställer att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi är öppna med hur dina personuppgifter hanteras. Här beskriver vi hur och varför Skogens Sköna Gröna behandlar dina personuppgifter.

Introduktion

Den här policyn gäller för denna webbplats och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller registrerar dig för vår produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, deltar vid våra öppna webinars, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontaktar oss via sociala medier) som du kan ha med oss. Om du inte samtycker till villkoren, gå inte in på webbplatser eller delta i någon av våra andra interaktioner. Personuppgiftsansvarig är Skogens Sköna Gröna AB 556833 – 1788. Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@skogensskonagrona.se

Vad lagrar vi för data

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress. Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt:

  • Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, meddelanden på sociala medier, inlägg på sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss.
  • Kunddata som innehåller uppgifter om köp av varor och/eller tjänster såsom namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpuppgifter och dina kortuppgifter.
  • Användardata som innehåller data om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster.
  • Teknisk data som inkluderar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, längden på besöket på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om antalet gånger du använder vår webbplats, tidszonsinställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data kommer från vårt analysspårningssystem.
  • Marknadsföringsdata som innehåller data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan använda kunddata, användardata, tekniska data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser Instagram annonser, Pinterest annnonser, Linkedin annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar dig.

Annan insamlad information

Vi kan samla in uppgifter om dig genom att du tillhandahåller uppgifterna direkt till oss (t ex genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka e-post till oss). Vi kan automatiskt samla in vissa uppgifter från dig när du använder vår webbplats genom att använda cookies och liknande teknik. Se vår cookiepolicy för mer information om detta: Cookiepolicy. Vi kan även få data från tredje part utanför EU så som t ex analysleverantörer som t ex Google, annonsnätverk som Facebook, såsom sökinformationsleverantörer som Google, leverantörer av tekniska betalningar, som Stripe och PayPal och leveranstjänster, såsom datamäklare eller aggregatorer. Vi kan också få uppgifter från offentligt tillgängliga källor som t ex European Commission EU VAT database.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor

Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan. När en tredjepartstjänst är aktiverad har vi behörighet att ansluta och komma åt annan information som görs tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi tar dock inte emot eller lagrar lösenord för någon av dessa tredjepartstjänster när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan bland annat inkludera:

  • FG Funnels
  • Google.com

Känsliga personuppgifter

Vi behandlar vissa så kallat känsliga personuppgifter, som t.ex uppgifter om allergi och funktionsvariationer, för att säkerställa att dina behov och önskemål tillgodoses vid kurser och andra evenemang, t.ex att enskilda kunder får rätt hälpmedel. Uppgift om kön samt roll på företaget behandlas i statistiskt syfte. I de fall där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i köpeavtalet mellan oss och du inte förser oss med dessa uppgifter vid begäran, kanske vi inte kan utföra avtalet (till exempel för att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi tex behöva avbryta ett köp av våra tjänster. Om vi gör det kommer vi att meddela dig.

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur vi avser att använda dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för hur vi kommer att behandla sådana uppgifter. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är där det är relevant.

Hur vi använder dina personuppgifter

Kommunikation

Vi behandlar personuppgifterna i syfte att kunna kommunicera med våra kunder och samarbetspartners om våra aktiviteter och andra nyheter och händelser.

Önskemål om aktiviteter

För att kommunicera relevant information och erbjudanden analyserar vi de uppgifter där våra kunder angett önskemål om olika aktiviteter. Genom att vara kund hos Skogens Sköna Gröna lämnas samtycke till vår marknadsföring digitalt och analogt.

Avregistrering

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller avbeställa utskicken via den länk som finns i vårt nyhetsbrev.

Hantera kundförhållandet

Vi behandlar uppgifter i syfte att hantera kundförhållandet med Skogens Sköna Gröna för att skicka aviseringar, säkerställa att uppgifterna är uppdaterade och korrekta, samt dokumentera möten och interaktioner.

Analyser av resultat

Vi behandlar uppgifter i syfte att genomföra kundanalyser på en övergripande nivå, t.ex. för att utveckla utbildningsmetoder, analysmodeller, kommunikations- och affärsstrategier. Vi behandlar också personuppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar, t.ex. för att skicka ut och utvärdera resultatet av en enkät.

Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar personuppgifter i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet, t.ex. uppföljning av genomförda aktiviteter, såsom kampanjutskick.

Rättslig grund

Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning) samt med stöd i fullgörande av avtal för att administrera ditt konto hos Skogens Sköna Gröna. När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Du kan när som helst avsluta ditt konto hos oss. Vi behåller dina personuppgifter under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna policy, såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller uppgifterna under en längre tid. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera dina personuppgifter.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Skogens Sköna Gröna säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: -Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för Skogens Sköna Grönas räkning - Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut - Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Meta och LinkedIn

Mottagare som hanterar personuppgifter för Skogens Sköna Grönas räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Du har rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Skogens Sköna Gröna kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter. Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/organisationsnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Skogens Sköna Gröna AB (org.nr. 556833 - 1788) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Skogens Sköna Gröna AB
Bangårdsgatan 4
84131 Ånge
E-post: info@skogensskonagrona.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende.

Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext uppdaterades senast den 21 februari 2024 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats